ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met N.V. De Craecker Matrijzen. De voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal aanvaard te hebben. 
 2. Prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden herzien door de verkoper, indien een verandering voorkomt in de prijs van de lonen of grondstoffen of andere factoren die de kostprijzen zouden beïnvloeden gedurende de uitvoering van de bestelling. 
 3. Iedere bestelling verbindt de verkoper slechts na zijn geschreven bevestiging, en elke verandering of aanvulling die mondeling zou zijn gebeurd, zal slechts geldigheid hebben na geschreven goedkeuring van de verkoper. 
 4. Alle door de verkoper vastgestelde prijzen zijn netto prijzen, zonder verpakking en hebben betrekking op goederen geleverd af fabriek. 
 5. Levertijden worden slechts als aanduiding gegeven of bevestigd en zijn geenszins bindend voor de verkoper. Hun niet-inachtneming zal derhalve geen aanleiding kunnen geven tot rechtsverhaal en vooral niet tot de vernietiging van de bestelling of schaeloosstelling van welke aard. 
 6. Elke vertraging te wijten aan een geval van overmacht geeft de verkoper het recht de levertijd te beschouwen als geschorst, gedurende een tijd die overeenstemt met deze van de overmacht. In geval van onmogelijke uitvoering heeft de verkoper het recht de koop te annuleren. NOch in het ene, noch in het andere geval is de verkoper gelijk welke schadevergoeding verschuldigd. 
 7. Alle goederen worden verzonden of afgehaald en vervoerd voor risico en gevaar van de bestemmeling. 
 8. Eventuele vervoerskosten komen, tenzij anders vermeld, voor rekening van de klant. 
 9. Behoudens speciale overeenkomst, vallen montage, plaatsen of aansluiten van de door verkoper verkochte goederen ten laste van de koper. 
 10. De waarborg beperkt zich tot het herstellen of vervangen van het afgekeurde stuk. In geen geval behelst de waarborg het toekennen van schadevergoeding, wat de rede moge zijn. 
 11. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten schriftelijk, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen, rechtstreeks aan de verkoper worden geadresseerd. 
 12. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 15 dagen na ontvangst door de klant bij angetekend schrijven worden betwist. 
 13. Onze facturen zijn betaalbaar te Oordegem, netto zonder vermindering, zelfs indien een wissel op de verkoper getrokken wordt. 
 14. Elke factuur is contant betaalbaar. Afwijkingen zijn toegestaan volgens de betaaltermijnen vermeld op de factuur. 
 15. In geval van niet betaling uiterlijk op de vervaldag, zal wegens laattijdige betaling een schadebeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 125€, benevens een conventionele rente van 12% per jaar zonder dat daartoe enigerlei voorafgaande ingebrekestelling zal vereist zijn. 
 16. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de koper de verkoopprijs, de eventuele achterstallige renten, enz. niet betaald heeft, te weten tot volledige uitvoering van zijn verplichtingen. 
 17. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen en ontwerpen blijven eigendom van N.V. De Craecker Matrijzen, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zijn niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is exclusief aansprakelijk voor elk eventueel misbruike. 
 18. In geval van betwisting van welke aard ook, en ongeacht de plaats van levering, is alleen de handelsrechtbank van de woonplaats van de verkoper bevoegd. Al de overeenkomsten met N.V. De Craecker Matrijzen worden beheerst door het Belgisch recht. 

Enkel de gegevens meegegeven in het contactformulier of sollicitatieformulier worden opgeslagen.